X Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies, możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  • baner kaja


Przeciągnij produkt do koszyka
Produkt został dodany do koszyka

Prawa konsumenta

§ I. Reklamacje
1. Produkty sprzedawane przez nas są produktami nowymi.
2. W przypadku wystąpienia wad w produkcie powstałych z winy Firmy, Kupujący ma obowiązek złożyć reklamację wysyłając na adres zaproszenia.kaja@gmail.com informację zawierającą numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, data zawarcia umowy, data odbioru przesyłki, oraz opis problemu w terminie 14 dni od otrzymania zamówionych produktów.
3. Reklamacji nie podlegają elementy zamieszczone w § II pkt. 4 powstałe w wyniku zatwierdzenia przez Kupującego błędnego projektu. Zadaniem Kupującego jest dokładne sprawdzenie projektu przed jego przekazaniem do realizacji.
4. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy odesłać na adres Firmy „Zaproszenia KAJA”. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedającego, oraz zostanie zwrócona wartość przesyłki poniesionej przez klienta na podany przez niego numer konta.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
6. Klient ma prawo zwrócić towar do siedziby Firmy na koszt Sprzedającego w celu wymiany na nowy, wolny od wad lub odstąpić od umowy.
7.Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.Firma Zaproszenia Kaja nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
9. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma „Zaproszenia KAJA” nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.
10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru

§ II Odstąpienie od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Firmy: Zaproszenia Kaja, Kościelna 3, 26-300 Opoczno
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Zaproszenia Kaja, Kościelna 3, 26-300 Opoczno
4.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w opakowaniu z kompletną zawartością (taką jak w momencie wysyłki), a sam produkt nieuszkodzony, nienoszący jakichkolwiek śladów używania. Towar powinien być odesłany w tym samym (w miarę możliwości) nieuszkodzonym opakowaniu.
5.Po otrzymaniu zwrotu Firma „Zaproszenia KAJA” zwraca klientowi w ciągu 7 dni całą wpłaconą przez niego należność wraz z poniesionymi przez niego kosztami przesyłki.

§ III. Postanowienia końcowe
1. Firma „Zaproszenia KAJA” działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie Firma „Zaproszenia KAJA” w celu realizacji zamówienia, która nie odstępuje tych informacji osobom trzecim.
2. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane celem weryfikacji, modyfikacji lub ich usunięcia.
Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą
5.Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2015 roku.
 

loading